सोमवार, २९ एप्रिल, २०१३

ऑपरेशन ??? छे मुळीच नाही.

ऑपरेशन ??? छे मुळीच नाही. 


रात्रीची जेवण झाली आणि शतपावली करण्यासाठी सोसायटीच्या Garden मध्ये जाण्यासाठी निघणार तेवढ्यात फोन आला.…. इतक्या रात्री कोणी फोन केला ?? असा विचार करतानाच फोन घेतला. समोरून सौ.जोग," अनुप्रिया अगं माझ्या भाच्याला हॉस्पिटलमध्ये तातडीने दाखल केलेय. संध्याकाळी खेळताना त्याचा पाय लचकला…. डॉक्टरकडे नेले तर त्यांनी ताबडतोब हॉस्पिटलला नेण्यास सांगितले. आत्ताच त्याचा  Report  "Pulmonary Embolism" असा आलाय आणि डॉक्टरांनी ऑपरेशन करावे लागेल म्हणून सांगितलेय. आम्हाला Tension आलेय ग. कारण खेळता खेळता जरासा पाय लचकला तर काय ऑपरेशनची गरज आहे का ?  तर जरा कुंडली बघून सांगतेस का ऑपरेशन करावे लागेल की नाही ?"  म्हटलं, "ठीक आहे बघून सांगते". 

[Pulmonary Embolism - In most cases, pulmonary embolism is caused by a blood clot in the leg that breaks loose and travels to the lungs.Pulmonary embolism is the sudden blockage of a major blood vessel (artery) in the lung, usually by a blood clot . In most cases, the clots are small and are not deadly, but they can damage the lungIf symptoms are severe and life-threatening, "clot-busting" drugs called thrombolytics may be used. These medicines can dissolve clots quickly, but they increase the risk of serious bleeding. Another option is surgery to remove the clot (embolectomy).]

मुळ कुंडलीपेक्षा प्रश्नकुंडली अचूक उत्तरे देते. त्यामुळे ज्या वेळेस सौ. जोग यांनी फोन केला होता त्यावेळची कुंडली मांडली. ती खालीलप्रमाणे, 

Ruling Planets : 

L - मंगळ  ५,१, ५, १२           न. स्वा.  केतू  ५,१, ५, १२ 

S - राहू  ११, ६, ७,११              न. स्वा.  गुरु  ६, २, ४ 

R - शुक्र ५, ६, ७, ११              न. स्वा.  शुक्र  ५, ६, ७, ११   

D - गुरु   ६,२,४                     न. स्वा.  चंद्र ११ 


  • षष्ठ स्थानाचा( रोग स्थान)    सब लॉर्ड  -  गुरु  ६,२,४             न. स्वा. ११ 
  • लाभ स्थानाचा (लाभ स्थान) सब लॉर्ड - शुक्र ५, ६, ७, ११          न. स्वा.  शुक्र  ५, ६, ७, ११   
षष्ठ स्थानावरून रोग,रोगाचे स्वरूप लक्षात येते. इथे षष्ठ स्थानाचा सब लॉर्ड गुरु आहे. गुरु हा ग्रह गाठीचा(Clots) कारक आहे. षष्ठ स्थानाशी गुरुचा संबंध आहे म्हणजेच शरीरात गाठ आहे. डॉक्टरांचे निदान बरोबर आहे. आता हे ऑपरेशन करावे लागेल की नाही हे बघू. 

 षष्ठ स्थान - गुरु  ६,२,४  गुरुचा  न. स्वा. ११  जर षष्ठ स्थानाचा अष्टमाशी संबंध असेल तर ऑपरेशन करावे लागते. वर रूलिंग मध्ये कुठेही कुठलाही ग्रह अष्टम स्थानाचा कार्येश नाही. त्यामुळे ऑपरेशन करावे लागणार नाही. परंतु १२ स्थान (१२ वे स्थान - बंधन, Hospitalisation,घरापासून दूर इ.) दर्शवत असल्याने हॉस्पिटलमध्ये काही काळ राहावे लागेल इतकेच. पंचम(रोगमुक्ती) आणि लाभ (११ स्थान - लाभ स्थान ) स्थान वरती रुलिंग मध्ये आहेत त्यामुळे लवकरात लवकर रोगमुक्ती आहे ती ही ऑपरेशन शिवाय. 

मी सौ. जोगना तसे सांगितले. त्यांच्या आवाजातली काळजी कमी झाली. दोन दिवसांनी त्यांचा फोन आला, "डॉक्टरांनी ऑपरेशनची गरज नाही असे सांगितलेय आणि औषधांनी गाठ Dissolve होईल असे म्हणालेत त्यामुळे बरेचसे Tension कमी झालेय". मी," वा great. मग आता कसा आहे भाचा ?". "हॉस्पिटलमध्येच आहे अजून. डॉक्टर म्हणताहेत काही दिवस त्याला ठेवावे लागेल इथे." 

इतके अचूक Prediction कृष्णमुर्ती पद्धतीने देता येते. काय Case Interesting वाटली ना? 


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

READERS ALL OVER THE WORLD